دوره و شماره: دوره 45، شماره 1 - شماره پیاپی 468124، بهار 1390، صفحه 1-124 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
2. بررسی نفوذ پذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن

صفحه 9-15

محمد شکرچی زاده؛ بابک احمدی؛ محمدحسین افتخار


7. ارزیابی عملکرد قاب‌های بتنی مقاوم‌شده با میانقاب‌های بتنی دارای بازشو

صفحه 63-74

ایرج محمودزاده کنی؛ محمد خانمحمدی؛ محمد محمدی اصل؛ محمدمهدی قریب


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1390، صفحه 741-843 زمستان 1390، صفحه 631-739 زمستان 1390، صفحه 505-629 پاییز 1390، صفحه 391-504 تابستان 1390، صفحه 267-389 تابستان 1390، صفحه 125-266 بهار 1390، صفحه 1-124