دوره و شماره: دوره 45، شماره 1 - شماره پیاپی 468124، بهار 1390، صفحه 1-124 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
2. بررسی نفوذ پذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن

صفحه 9-15

محمد شکرچی زاده؛ بابک احمدی؛ محمدحسین افتخار


7. ارزیابی عملکرد قاب‌های بتنی مقاوم‌شده با میانقاب‌های بتنی دارای بازشو

صفحه 63-74

ایرج محمودزاده کنی؛ محمد خانمحمدی؛ محمد محمدی اصل؛ محمدمهدی قریب


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124