بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش‌های سانتریفوژ

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش اثر پارامتر حالت در مدلهای رفتاری الاستو پلاستیک در بهبود پیش بینی رفتار ماسه ها با استفاده از برنامه کامپیوتری DIANA-SWANDYNE II نشان داده شده است. برای این کار از نتایج آزمایشات سانتریفوژ با مقیاس 50g که در پروژه VELACS انجام شده، استفاده شده است. رفتار مکانیکی مدل سانتریفوژ در حین بارگذاری زلزله با استفاده از مدل رفتاری Pastor & Zienkiewicz Mark III و اصلاح آن با در نظر گرفتن پارامتر حالت لحظه ای تعیین و با مقادیر واقعی اندازه گیری شده در آزمایشگاه مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از پارامتر حالت لحظه ای می تواند اثر قابل توجهی را در بهبود پیش بینی تغییر شکل، فشار آب حفره‌ای و نیز شتاب حاصل از زلزله داشته باشد.

کلیدواژه‌ها