تحلیل دینامیکی اندرکنش امواج خطی با سکوی شناور اسپار

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سکوی اسپار، نمونه‌ای از یک سازه حجیم است که برای استخراج مواد نفتی در اعماق زیاد بسیار مناسب می باشد. با توجه به ابعاد بزرگ این سکو‌، روابط موریسون به منظور برآورد نیروهای وارد بر سازه و همچنین تحلیل‌های دینامیکی صادق نیست، بر این اساس در این مقاله، نیروی موج وارد بر سکوی اسپار و هم‌چنین ضرائب هیدرودینامیکی میرایی و جرم‌اضافه، در شش درجه آزادی به وسیله تئوری تفرق محاسبه شده است. موج برخوردی، خطی و هارمونیک در نظر گرفته شده است و روش عددی که به منظور حل توابع پتانسیل امواج تفرق و تابش استفاده شده است، روش عددی تفاضل محدود می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل تهیه شده با دقت خوبی قادر به برآورد نیروی امواج و ضرائب هیدرودینامیکی برای سکوی اسپار با در نظر گرفتن پدیده تفرق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها