بررسی نفوذ پذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

ضریب نفوذپذیری مشخصه‏ای از بتن است که به وسیله آن می‏توان میزان سهولت یا صعوبت عبور سیال از داخل بتن را به دست آورد. کاهش نفوذپذیری به عنوان کلید پایایی بتن شناخته شده است. در این مقاله، میزان نفوذ پذیری بتن با آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن به روش Cembureau مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج به دست آمده از این آزمایش برای بررسی بهتر، با نتایج حاصل از آزمایش‌های نفوذ آب و مقاومت الکتریکی مقایسه گردیده است. به این منظور، از 4 طرح مخلوط استفاده گردید. این طرح‌ها شامل یک طرح شاهد و سه طرح حاوی دوده سیلیسی با درصدهای جایگزینی 5، 10 و 5/12 بودند و نسبت آب به مواد سیمانی و عیار مواد سیمانی به ترتیب برابر با 4/0 و 400 کیلوگرم در متر مکعب نگاه داشته شد. مقایسه نتایج به دست آمده از انجام آزمایش‌ها نشان داد که اولاً دوده سیلیسی مشخصات پایایی بتن را بهبود می‌بخشد و همچنین آنکه نتایج به دست آمده از نفوذ گاز با نتایج به دست آمده از آزمایش نفوذ آب همبستگی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها