دوره و شماره: دوره 45، شماره 5 - شماره پیاپی 832907، زمستان 1390، صفحه 505-629 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
1. رتبه‌بندی روش‌های بهره‌برداری ماهانه زمان حقیقی در مخازن

صفحه 505-515

یاسمن بلوری‌یزدلی؛ امید بزرگ‌حداد؛ نوید قاجارنیا؛ الهه فلاح مهدی‌پور؛ مجید خیاط‌خلقی


6. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها


9. تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح

صفحه 601-610

عمار میرزاپور؛ مرتضی اسکندری‌قادی؛ عزیزالله اردشیربهرستاقی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124