مدل‌سازی نفوذ پیزوکن در رسوبات دریایی غیراشباع دارای هیدرات گاز

نویسندگان

1 Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 MSc. School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, (CERMES, Institut Navier), Paris, France.

چکیده

این مقاله یک مدل اجزاء محدود را برای تحلیل آزمایش نفوذ پیزوکن (PCPT) در خاک متخلخل غیراشباع ارائه می‌دهد. لزوم بررسی این آزمایش بخاطر وجود نوعی از خاک‌های غیراشباع می‌باشد که دارای ترکیب هیدرات گاز می‌باشند. این ترکیب در بستر اقیانوس‌ها و در قسمت فلات قاره‌ای یافت می‌شود و تحت شرایط خاصی از فشار و دما پایدار می‌باشد. با توجه به اینکه پس از ناپایداری این ترکیب، نمی‌توان با تئوری‌های موجود برای خاک اشباع رفتار خاک را بدرستی مدل‌سازی کرد، از برنامه ?-Stock (گتمیری-1997) و با اعمال تغییراتی در این مدل، استفاده شده‌است. رفتار خاک الاستیک غیرخطی در نظر گرفته شده و عملیات نفوذ پیزوکن در دو مرحله انجام شده‌است. اندرکنش فازهای مختلف موجود در خاک غیراشباع در حضور تغییرات درجه حرارت بصورت کاملا کوپله در نظر گرفته شده‌است، بطوریکه کلیه خصوصیات مکانیکی و هیدرولیکی محیط وابسته به دما می‌باشد. اطلاعات اولیه این مدل‌سازی از آزمایش‌های میدانی انجام شده در خلیج گینه بدست آمده‌است. نتایج این تحقیق حاکی از توانایی کیفی مدل عددی مذکور در پیش‌بینی رفتار رسوبات دریایی دارای هیدرات گاز می‌باشد و با داشتن داده های میدانی کافی می‌توان از آن در کاربردهای واقعی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها