رتبه‌بندی روش‌های بهره‌برداری ماهانه زمان حقیقی در مخازن

نویسندگان

1 MSc. Graduate of Water Resources Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.

3 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این تحقیق، کاربرد برخی روش‌های بهره‌برداری زمان حقیقی بر روی سامانه تک‌مخزنی کارون 4، به ‌منظور کاهش کمبود مجموع نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی بررسی شده‌است. این روش‌ها شامل سیاست بهره‌برداری استاندارد1 (SOP)، برنامه‌ریزی پویای تصادفی2 (SDP) و انواع منحنی‌های فرمان بهره‌برداری با درجه‌های توانی مختلفی از آورد و حجم ذخیره مخزن می‌باشند. جهت رتبه‌بندی روش‌های مزبور از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه الکتر 1 3 (ELECTRE I) با ترکیب شاخص‌های تابع هدف و معیارهای عملکرد کارآیی مخزن (اعتمادپذیری، برگشت‌پذیری و آسیب‌پذیری) استفاده شده است. این رتبه‌بندی در دو حالت مختلف با درنظر گرفتن: (1) معیارهای کارآیی و (2) تابع هدف و معیارهای کارآیی و با وزن‌های یکسان برای کلیة شاخصها صورت گرفته‌است. بدین ‌طریق پس از مقایسات صورت گرفته منحنی‌های فرمان مطرح شده به عنوان سیاست مناسب در بهره‌برداری به‌هنگام برگزیده شده‌اند که با آزمون منحنی برگزیده برای سال‌های آماری خشک، نرمال و مرطوب، اعتبار این مدل‌ها اثبات شده‌است.

کلیدواژه‌ها