اثر رفتار تابع زمان مصالح بر عملکرد عرشه پل‌های پیش تنیده طره‌ای

نویسندگان

1 MSc. Graduate, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این مطالعه عوامل مؤثر بر گونه‌های رفتار تابع زمان مصالح، از جمله خزش، جمع‌شدگی، تغییرات مدول الاستیسیته بتن و همچنین پدیده سستی فولادهای پیش‌تنیدگی بر عملکرد عرشه پل‌های پیش‌تنیده طره‌ای در بازه زمانی 35 ساله مورد بررسی قرار داده‌شده‌اند. به این منظور، مدل اجزاء محدود تفصیلی یک پل سه دهانه از انواع متداول پل‌های طره‌ای تهیه شده و آثار ساخت مرحله‌ای، رفتار تابع زمان مصالح، اعمال مرحله‌ای نیروهای پیش‌تنیدگی و انواع افت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در نیروهای پیش‌تنیدگی، از طریق روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج مطالعات کمّی تفصیلی و نحوه تغییرات تنش‌ها و تغییر مکان‌ها در بازه زمانی فوق‌الذکر، عوامل مؤثر بر عملکرد عرشه پلِ مورد بررسی شناسائی شده و ضمن تشریح ویژگی‌های رفتاری تابع زمان سازه عرشه، توصیه‌های طراحی و اصلاحی در زمینه میزان پیش تنیدگی اولیه به منظور ساخت و همچنین میزان تاندون‌های پیوستگی لازم به نیت به‌سازی اینگونه پل‌ها جهت بهبود رفتار بلندمدت عرشه پل ارائه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها