تحلیل ‌برگشتی داده‌های همگرایی‌سنجی و برداشت نشست ‌سطحی زمین‌ در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 MSc. of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در جریان اجرای زوج تونل بزرگراه رسالت سیستم ابزار دقیق و رفتارسنجی نسبتاً کاملی پیاده شده و داده‌های آن پردازش شده‌است. این پروژه از معدود پروژه‌های تونل شهری با ابعاد دهانه بزرگ (16 متر) و روباره کم (6 تا 30 متر) است که به علت بزرگی دهانه‌ها، حفاری هر کدام از تونل‌ها در چندین مرحله صورت گرفته‌است. با توجه به اینکه اندازه‌گیری پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفت درشت‌دانه تهران به ویژه ضریب چسبندگی ناشی از سیمانتاسیون، ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون k و تا حدی مدول ارتجاعی E ازطریق آزمایش‌های آزمایشگاهی رایج مکانیک خاک و آزمون‌های برجا در خاک تهران مشکل و بعضاً غیر‌ممکن است یکی از بهترین روش‌های ارزیابی این پارامترها در مقیاس توده زمین انجام تحلیل برگشتی بر اساس نتایج ابزار‌دقیق است. دراین مقاله با مدل‌سازی مراحل حفاری زوج تونل رسالت با نرم افزار عددی بر مبنای اجزا محدود و انجام تحلیل برگشتی به تخمین مجموعه پارامترهای محتمل زمین پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها