بررسی اندرکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سنگ پی در حوزه فرکانس

نویسندگان

1 MSc. Graduate, Amirkabir University of Technology.

2 Professor, Amirkabir University of Technology.

چکیده

سدها سازه‌های عظیم و پرهزینه‌ای هستند در نتیجه تأمین ایمنی آنها اهمیت زیادی دارد. تاکنون روش‌های زیادی، از جمله روش‌های اجزاء مرزی و یا ترکیب اجزاء مرزی با اجزاء محدود، برای تحلیل سدهای بتنی ارائه شده‌است. استفاده از روش‌های مذکور پیچیدگی خاص خود را دارند. بنابراین در این مقاله به منظور ساده‌سازی مسأله، برنامه‌ی کامپیوتری سامان‌دهی شده‌است و اندرکنش سد- سنگ پی مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این برنامه، بدنه سد و سنگ پی به صورت سه بعدی مدل شده و با اجزاء محدود تقسیم‌بندی شده‌اند. در ادامه، پاسخ سد قوسی Morrow Point برای نسبت‌های مختلف مدول الاستیسیته سنگ پی به سد برای حالت مخزن خالی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. همچنین پاسخ سد مذکور برای حالت‌های مختلف سنگ پی ارائه شده‌است. علاوه براین، برنامه مذکور قادر به استفاده از روش استخراج حلال میرایی می‌باشد. بنابراین، تأثیر روش استخراج حلال میرایی بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی قوسی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها