دوره و شماره: دوره 45، شماره 3 - شماره پیاپی 645237، شهریور 1390، صفحه 267-389 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی


کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

صفحه 301-310

علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی


نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


عملکرد نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی

صفحه 335-334

سعید غفارپور جهرمی؛ شهرام وثوق؛ نبی اله احمدی؛ بهروز عندلیبی‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
اسفند 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهمن 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
دی 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهر 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
شهریور 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تیر 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
فروردین 1390، صفحه 1-124