دوره و شماره: دوره 45، شماره 3 - شماره پیاپی 645237، تابستان 1390، صفحه 267-389 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
3. شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی


4. کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

صفحه 301-310

علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی


6. آزمون مدل تصادفی آبشاری در گسسته سازی داده های روزانه بارش (یادداشت فنی)

صفحه 323-327

باقر ذهبیون؛ حجت اله فولادی اسگوئی؛ محمدرضا امیدبیگی


7. نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


8. عملکرد نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی

صفحه 335-334

سعید غفارپور جهرمی؛ شهرام وثوق؛ نبی اله احمدی؛ بهروز عندلیبی‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124