دوره و شماره: دوره 45، شماره 3 - شماره پیاپی 645237، تابستان 1390، صفحه 267-389 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
3. شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی


4. کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

صفحه 301-310

علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی


6. آزمون مدل تصادفی آبشاری در گسسته سازی داده های روزانه بارش (یادداشت فنی)

صفحه 323-327

باقر ذهبیون؛ حجت اله فولادی اسگوئی؛ محمدرضا امیدبیگی


7. نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


8. عملکرد نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی

صفحه 335-334

سعید غفارپور جهرمی؛ شهرام وثوق؛ نبی اله احمدی؛ بهروز عندلیبی‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1390، صفحه 741-843 زمستان 1390، صفحه 631-739 زمستان 1390، صفحه 505-629 پاییز 1390، صفحه 391-504 تابستان 1390، صفحه 267-389 تابستان 1390، صفحه 125-266 بهار 1390، صفحه 1-124