تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکله‌های شمع و عرشه

نویسندگان

1 Professor of School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associated Professor of School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 M.Sc. of Civil Engineering, School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

گروه شمع، به طور گسترده در سازه‌های دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بارهای وارد بر این سازه‌ها به دو گروه اصلی بارهای قائم و جانبی تقسیم می‌شوند. استفاده از شمع‌های قائم برای تحمل بارهای قائم، مورد توافق همه محققان می‌باشد. ولی برای استفاده از شمع‌های مایل تردید وجود دارد. عده‌ای از دانشمندان استفاده از شمع مایل را برای مقابله با بارهای جانبی توصیه می‌کنند در حالی که عده‌ای دیگر فقط به استفاده از ظرفیت باربری جانبی شمع‌های قائم اعتقاد دارند. شمع مایل در گروه شمع رفتار و عملکرد دوگانه‌ای دارد: با استفاده از شمع مایل، از یک طرف تغییرمکان جانبی گروه شمع و عرشه بر اثر بارهای جانبی کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تمرکز تنش زیادی در محل اتصال این شمع به سرشمع به وجود می‌آید. بنابراین درک صحیح رفتار شمع‌های مایل و قائم از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر بر اساس روش عددی تفاضل‌های محدود استوار است. خاک به صورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری موهر-کولمب درنظر گرفته شده و شمع‌ها و سرشمع ازجنس بتن و با مدل رفتاری الاستیک فرض شده‌اند. برای صحت‌سنجی تحلیل‌ها، بین نتایج به دست آمده از مدل‌سازی عددی و نتایج حاصل از آزمایش‌های بارگذاری شمع و فرمول‌های تجربی موجود مقایسه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها