ثرات کاویتاسیون آکوستـیکی و موج ضربه ای ناشی از آن در تحلـیل دینامیکی سدهای بتنی

نویسندگان

1 Associate Professor of School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Ph.D. Candidate, School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در مقالة حاضر روشی برای تحلیل عددی کاویتاسیون آکوستیکی1 در مخزن سد ها و موج ضربه ای2 ناشی از آن با استفاده از روش اجزاء محدود3 جهت بررسی اثرات آن بر پاسخ لرزه ای سد های بتنی ارائه شده است. وقوع زمین لرزه شدید موجب جدا شدگی محیط سد و مخزن و افت فشارمطلق4 در محیط سیال تا حد فشار بخار اشباع در ناحیه ای در مجاورت فصل مشترک سد و سازه می گردد که متعاقبا باعث ایجاد محیط مایع حباب دار در بخشی هایی از مخزن می گردد. انفجار این حبابها در هنگام تغییر جهت زمین لرزه و اعمال بار ضربه ای موجب تغییراتی در پاسخ دینامیکی سازه خواهد شد. روش پیشنهادی برای تحلیل چند مثال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از سایر مطالعات مقایسه گردیده اند. نتایج حاصل حاکی بر تاثیر اندک کاویتاسیون بر پاسخ دینامیکی سد های بتنی می باشد.

کلیدواژه‌ها