آزمون مدل تصادفی آبشاری در گسسته سازی داده های روزانه بارش (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Assistant Professor, Iran University of Science and Technology, I.R. Iran.

2 MSc. School of Civil Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran.

3 MSc. School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, I.R. Iran.

چکیده

مدل های برآورد سیلاب و آلودگی، نیاز به داده های مشاهداتی با گام زمانی کوتاه باران (داده های ساعتی) دارد که اغلب در دسترس نبوده، درصورتی که داده های مشاهداتی بارش روزانه براحتی در اختیار قرار می گیرد. جهت ارائه راه حلی برای این مشکل، در این مقاله سعی بر آن است تا با طراحی مدل تصادفی آبشاری و بکارگیری داده های روزانه مشاهداتی مربوط به یک ایستگاه باران سنجی در شمال تهران بتوان داده های با گام زمانی کوتاه بدست آورد. قبلا در این رابطه مدلی به نام Olsson معرفی شده است. در این مقاله، پس از معرفی این مدل نسبت به اصلاح آن که بتواند بهتر داده های کوتاه مدت تولید نماید اقدام می گردد. پس از اصلاح و طراحی مدل جدید،. اجرای مدل در دو مرحله انجام می گیرد. مرحله اول عبارت است از بررسی نحوه تبدیل داده های45 دقیقه ای به داده های روزانه (24 ساعته)و مرحله دوم نیز برای تبدیل داده های 24 ساعته به داده های کمتر از 45 دقیقه ای. در پایان نتایج حاصل از کاربرد مدل اصلاح شده مورد بحث قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که ویژگی های آماری داده های تولیدی بارش در بازه زمانی کوچک تر در مقایسه با داده های مشاهداتی می تواند حفظ گردد.

کلیدواژه‌ها