بررسی تفاوت رفتار توده‌های مستعد لغزش در زمین‌لرزه‌های میدان نزدیک و دور

نویسندگان

1 Assistant professor, Dept of Geotechnical Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, I.R. Iran

2 Consulting Engineer, Power Engineering Consultant (Moshanir)

چکیده

به دلیل تفاوت جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه‌های میدان نزدیک و دور، مطالعه رفتار لرزه‌ای دامنه‌های لغزشی که در فاصله‌های گوناگون از رومرکز زمین‌لرزه قرار می‌گیرد، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، توده لغزشی شفارود با پارامترهای ژئوتکنیکی شناخته شده، برگُزیده شد. برای بررسی کارایی نرم‌افزار، پس از انجام تحلیل دینامیکی مدلها، پاسخ لرزه‌ای مدل دره‌ای نیم‌دایره‌ای شکل به محرک موجک ریکر بدست‌آمد و با نتیجه پژوهشهای پیشین مقایسه شد. سپس برروی مدل عددی دامنه
و توده لغزشی موجود در مخزن سد شفارود، با هشت نگاشت میدان نزدیک و میدان دور زمین‌لرزه‌های ایران، آنالیز دینامیکی انجام، و اندازه جابجایی ماندگار توده لغزشی در زمین‌لرزه‌های گوناگون محاسبه شد. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که اندازة جابجایی‌های ایجاد شده در حالتی که دامنة ناپایدار در میدان نزدیک زمین‌لرزه باشد، کمتر از حالتی است که در میدان دور قرار گیرد. همچنین جابجایی مذکور، بیش از آنکه تحت تاثیر دور یا نزدیک بودن به زمین‌لرزه باشد، تحت تاثیر محتوای فرکانسی زمین‌لرزه است.

کلیدواژه‌ها