نگاه انتقادی به روش طراحی ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در استاندارد 2800 (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Assistant Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, I.R. Iran.

2 Oloum Va Fonoun Mazandaran University, Babbol, I.R. Iran.

چکیده

یکی از اهداف آئین نامه طراحی لرزه ای ایران (استاندارد 2800)، تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرهای ناشی از زلزله است به گونه ای که ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد (مثل بیمارستانها)، در زمان وقوع زلزله های شدید (زلزله طرح)، بدون آسیب عمده سازه ای، قابلیت بهره برداری بدون وقفه خود را حفظ کنند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی اهداف استاندارد2800 در طراحی ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد و ارزیابی میزان موفقیت آن در نیل به اهداف پیشنهاد شده است. برای این منظور، چند ساختمان بتنی از نوع قاب خمشی با تعداد طبقات مختلف، با عنوان ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد انتخاب گردیده و بر اساس ضوابط استاندارد 2800 و آئین نامه ACI بارگذاری و طراحی شدند. در طراحی آنها، تمامی ضوابط مربوط به زلزله های طرح و بهره برداری، ضوابط تیر ضعیف - ستون قوی، ضوابط شکل پذیری زیاد اعمال گردید و ضریب اهمیت برابر 4/1 در نظر گرفته شد. ساختمانهای انتخابی با استفاده از ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه 360) و به کمک تحلیل استاتیکی غیر خطی، مورد ارزیابی آسیب پذیری قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ساختمانهای فوق، اهداف استاندارد 2800 را برای قابلیت بهره برداری بی وقفه در برابر زلزله های شدید تامین نمی کنند. به طور کلی می توان گفت، ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد که بر اساس ضوابط استاندارد 2800 طراحی می شوند، بر اساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانها، آسیب پذیر محسوب می شوند و برای تحقق اهداف، نیاز به مقاوم سازی دارند.

کلیدواژه‌ها