کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

نویسندگان

1 Associate Professor, Department of Water Engineering, University of Tabriz.

2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Tabriz.

3 Ph.D Student, Department of Water Engineering, University of Tabriz.

چکیده

یکی از روش‌های کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل‌ها استفاده از صفحات مستغرق است. در این تحقیق تاثیر صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه‌های مستطیلی با دماغه‌ی گرد بررسی شد. آزمایشات برای پایه با زاویه‌ی 0، 5 و 10 درجه با جهت جریان و صفحات مستغرق با آرایش های مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه‌ی پایه با جهت جریان از تاثیر صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی کاسته می‌شود. حداکثر کاهش آبشستگی برای پایه ی 0، 5 و 10 درجه با صفحات مستغرق با ارتفاع 5/2 سانتیمتر در روی بستر و زاویه ی 30 درجه با جهت جریان به ترتیب در حدود 57/45، 76/39 و 78/27 درصد بود.

کلیدواژه‌ها