دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 527535، تیر 1390، صفحه 125-266 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهندسی عمران و نقشه برداری
مهندسی عمران و نقشه برداری
مهندسی عمران و نقشه‌برداری