دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 527535، تیر 1390، صفحه 125-266 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
اسفند 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهمن 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
دی 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهر 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
شهریور 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تیر 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
فروردین 1390، صفحه 1-124