دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 527535، تابستان 1390، صفحه 125-266 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
2. تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی


9. تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

صفحه 141-154

عباسعلی تسنیمی؛ سید شاکر هاشمی؛ مسعود سلطانی محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124