ارزیابی فرمول اریفیس در نشت یابی سیستم های آبرسانی با درنظر گرفتن ترم غیر دائمی اصطکاک

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آب دانشکده مهندسی عمران - پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

2 دانشیار و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

چکیده

امروزه متولیان امور آب در بسیاری از نقاط جهان با چالش روبه رشدی در خصوص تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مصرف کنندگان مواجه هستند. عوامل مختلفی در ایجاد این وضعیت نقش دارد مثل: تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و رشد جمعیت در اثر مهاجرت به مراکز شهری بزرگ. بدلیل محدودیت منابع آب، تامین آب آشامیدنی سالم حتی در نواحی پر آب نیز با مشکلات عدیده ای روبروست. در برخورد با این چالش ها، کاهش هدررفت آب از خطوط انتقال و شبکه توزیع می تواند یک راه حل باشد. در این تحقیق روش جدیدی بر پایه تحلیل در حوزه فرکانس با فرض جریان ناماندگار که در مدت عملکرد عادی لوله ها اتفاق می افتد، برای شناسایی نشت در سیستم های آبرسانی ارائه می شود. در تکنیک جدید توسعه یافته در این تحقیق برای شناسایی و تعیین موقعیت نشت در لوله ها، جریان نوسانی دائمی توسط باز و بسته شدن متناوب یک شیر در پایین دست لوله ایجاد شده و در حوزه فرکانسی با استفاده از روش ماتریس انتقال تحلیل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور نشت، در لوله شکل پاسخ فرکانس فشار را تغییر داده، مقدار نوسانات فشار در هارمونی های زوج افزایش و در هارمونی های فرد کاهش می یابد. از این خاصیت برای تعیین موقعیت نشت در لوله استفاده می شود. قابلیت اطمینان سایر روش‌های نشت یابی موجود، بستگی به حجم زیاد داده های اندازه گیری شده در نقاط مختلف سیستم دارد که خیلی آسان نیست. روش ارائه شده در این تحقیق فقط نیاز به اندازه گیری داده های فشار و دبی در محل شیر دارد. با استفاده از این روش علاوه بر شناسایی و تعیین موقعیت نشت، مقدار دبی نشت نیز قابل اندازه گیری است که از مزایای این روش نسبت به سایر روش‌های موجود می باشد. در ادامه با ارائه چند مثال نمونه روش ارائه شده ارزیابی و نقاط قوت /ان مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها