توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه‌های مختصات استوانه‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده

هدف این مقاله ارائه توابع پتانسیل اسکالر واحد برای حل مسائل انتشار امواج در محیط‌های همسانگرد برای انواع مختلف دستگاه‌های مختصات استوانه‌ای می‌باشد. بدین منظور دستگاه‌های مختصات استوانه‌ای دایره ای (استاندارد)، بیضوی و سهموی در نظر گرفته می‌شوند. قضایای کامل بودن توابع پتانسیل با استفاده از کامل بودن جواب‌های پواسون، لامه و چادویک- ترابریچ اثبات می‌شود. این توابع به خصوص برای تعیین امواج انکساری و انعکاسی از لبه‌های دایره ای، بیضوی یا سهموی مورد استفاده قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها