چه نوع پوزولان و به چه میزان در بتن‌های حجیم با مقاومت زیاد بکار ببریم؟

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی - دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد گروه عمران دانشکده مهندسی - دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی اثر نسبت آب به سیمان و جایگزینی پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بجای درصدی از وزن سیمان بر حرارت تولید شده ناشی از هیدراسیون سیمان و روند کسب مقاومت اولیه در بتن است. بدین‌منظور 13 طرح اختلاط با دو نسبت آب به سیمان 46/0 و 3/0 ساخته شد. در هر دو نسبت آب به سیمان علاوه بر طرح شاهد، جایگزینی پوزولان طبیعی (15% و 30%) و خاکستر بادی (15% و 25%) انجام شد. جایگزینی میکروسیلیس نیز فقط در بتن با نسبت آب به سیمان 3/0 و به میزان 5%، 8% و 11% وزنی سیمان انجام شد. جهت تعیین رژیم حرارت هیدراسیون هر بتن، از کالریمتر نیمه آدیاباتیک و نرم‌افزار 4C Heat استفاده شد. همچنین مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی در سنین اولیه، 1 تا 7 روز، تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش رده مقاومتی، حرارت‌زایی به ازای هر کیلوگرم مواد سیمانی بتن کاهش می‌یابد. همچنین از بین پوزولان‌های مختلف، خاکستر بادی مناسب‌ترین جایگزین سیمان در بتن‌ با نسبت آب به سیمان زیادتر است.

کلیدواژه‌ها