قابلیت استفاده از مدل افاین در زمین مرجع کردن تصاویر سنجنده Cartosat-1

نویسندگان

1 دانش ¬آموخته کارشناسی ارشد گرایش فتوگرامتری، گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین داده در بسیاری کاربردها مانند مدیریت و پیشگیری از بحران ناشی از سوانح طبیعی، مدیریت منابع معدنی، کاربردهای عمرانی و ... مطرح می‌باشد. از آنجا که اولین مرحله در استفاده از این تصاویر تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن آنها است، در طی سالیان پس از پیدایش و رواج استفاده از این تصاویر تلاشهای فراوانی توسط افراد مختلف در این زمینه انجام گرفته است. ازجمله مدل هایی که برای تصحیح این تصاویر مطرح و مورد توجه بسیار قرار گرفته، تبدیل افاین سه بعدی است که از مزایایی همچون تعداد کم پارامترها، ساختار خطی و عدم وابستگی به پارامترهای مسیر و کالیبراسیون سنجنده برخوردار می‌باشد. در این تحقیق قابلیت استفاده از مدل افاین در تصحیح هندسی تصاویر سنجنده Cartosat-1 ، برای تصاویر اخذ شده از منطقه رودهن در ایران، در مقایسه با مدل رشنال مستقل از زمین مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین امکان افزایش دقت حاصل از این مدل و رفع اثر اعوجاجات ناشی از کرویت و ناهمواری های سطح زمین، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها