محاسبه ثوابت الاستیک دیوارهای آجری غیرمسلح بر اساس دیدگاه همگن‌سازی و میکرومکانیک در عملکرد غشایی و خمشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

برای تحلیل و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی، تعیین مشخصات اصلی سازه‌ای دیوارها مانند: سختی، ظرفیت باربری نهایی و … ضروری است. مدل‌سازی میکرو در یک دیوار آجری به علت نحوه قرار گرفتن آجرها و درزهای افقی و قائم ملات و تعداد زیاد آنها، بسیار مشکل و تقریبا غیرکاربردی است و نیاز به انجام مدل‌سازی ماکرو می‌باشد. در مدل‌سازی ماکرو، یک ماده همگن جایگزین مصالح بنایی می‌شود. در تحقیق حاضر، یک سری روابط تحلیلی جهت تعیین مشخصات این ماده همگن معادل استخراج شده است. نتایج حاصل از روش پیشنهادی جهت همگن‌سازی دیوارهای آجری غیرمسلح، در حالات مختلف دیوارهای توپر در بارگذاری داخل صفحه‌ای با مدل‌سازی دقیق مقایسه و مشخص شد که دقت مناسبی در برآورد مشخصات خطی دیوار مانند سختی و مشخصات غیرخطی دیوار مانند مقاومت نهایی دارد و در عین حال، باعث سهولت بسیار زیاد در مدل‌سازی و تحلیل ساختمان‌های بنایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها