تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

نویسندگان

University of Tehran

چکیده

خصوصیات تصادفی عموماً به دو دسته وابسته به زمان و مستقل از زمان طبقه‌بندی می‌شوند. عدم قطعیت در هندسه یا خواص ماده غالباً به دسته مسائل تصادفی مستقل از زمان مربوط می‌شوند؛ در حالی‌که عدم قطعیت در بارگذاری و شرایط محیطی در دسته مسائل تصادفی وابسته به زمان جای می‌گیرند. در این بررسی، روش اجزای محدود برای مسائل سازه‌ای شامل المان تیر و قاب صفحه‌ای با خواص مواد غیرقطعی و تحت شرایط بارگذاری استاتیکی (مسائل تصادفی استاتیکی) بسط داده شده است. فرضیات اساسی در این بررسی عبارتند از متغیر در نظر گرفته شدن مدول الاستیسیته ماده، تعریف میدان تغییر مکان (متغیر مستقل از زمان) به‌وسیله یک میدان تصادفی یک بعدی همگن و شرایط بارگذاری استاتیکی قطعی.

کلیدواژه‌ها