تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در این تحقیق روشی برای تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی تحت اثر بارگذاری تناوبی و بار افزون ارائه شده است. هر قاب بتن مسلح به المان‌های تیر- ستونی و اتصال تقسیم بندی شده و در المان تیر-ستون اثر پیوستگی- لغزش مدل‌سازی شده است. اثر خمش دو محوره در مقطع به همراه نیروی محوری به صورت غیرخطی ولی رفتار پیچشی المان تیر-ستون به صورت الاستیک فرض شده است. در مدل‌سازی المان اتصال اثر بیرون کشیدگی میلگرد لحاظ شده است. معادلات و روابط حاکم بر مبنای تغییرمکان استخراج شده و به کمک آن برنامه کامپیوتری تهیه شده است. نتایج تحلیلی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و دقت بسیار خوبی حاصل شده است. همچنین به کمک تحلیل های متنوع میزان تاثیر عوامل پیوستگی-لغزش و بیرون کشیدگی میلگرد از درون اتصال در پاسخ تحلیلی قاب‌های بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها