دوره و شماره: دوره 45، شماره 6 - شماره پیاپی 913023، بهمن 1390، صفحه 631-739 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

صفحه 697-707

هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

صفحه 709-720

رضا نجف‌زاده بابایی؛ رضا عطارنژاد؛ علی فاخر؛ محمد شکرچی‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
اسفند 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهمن 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
دی 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
مهر 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
شهریور 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تیر 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
فروردین 1390، صفحه 1-124