دوره و شماره: دوره 45، شماره 6 - شماره پیاپی 913023، زمستان 1390، صفحه 631-739 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
6. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

صفحه 697-707

هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


7. تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

صفحه 709-720

رضا نجف‌زاده بابایی؛ رضا عطارنژاد؛ علی فاخر؛ محمد شکرچی‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124