تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

نویسندگان

1 MSc. School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Assistant Professor, Dept. of Geotechnical Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, I.R. Iran.

3 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی و تعیین مقدار و طول مورد نیاز جوشن جهت مقابله با گسیختگی این شیروانی‌ها است. با استفاده از روش آنالیز حدی مرز بالا الگوریتمی تدوین شده که با مدل کردن مکانیزم لغزش و بهینه‌سازی آن، پایداری شیروانی‌های خاک مسلح را تحلیل می‌کند. در این تحقیق از بلوک‌های لایه‌ای برای تشکیل مکانیزم گسیختگی استفاده شده‌است. این امر باعث ساده‌سازی فرمولاسیون و سهولت اعمال شتاب‌های ناشی از زلزله در حالت سه‌بعدی می‌گردد. مکانیزم مذکور از چند بلوک که هر کدام شامل یک لایه جوشن از جنس ژئوسینتتیک می‌اشد، تشکیل شده‌است. توزیع جوشن در ارتفاع شیروانی به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده‌است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به صورت نمودارهای بدون بعد جهت بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها