بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اتصال خمشی اصلاح شده تیر به ستون دوبل

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of civil engineering, Amirkabir University of Technology.

2 PhD candidate, Department of civil engineering, Amirkabir University of Technology.

چکیده

در ایران به دلیل عدم تولید مقاطع بال پهن، استفاده از ستون دوبل بسیار متداول است. اتصال خمشی تیر به ستون دوبل در شکل متداول آن دارای عملکرد نیمه‌گیردار می‌باشد. در این تحقیق جهت اصلاح رفتار این اتصال، روش جدیدی پیشنهاد شده‌است. این روش مشتمل بر تقویت صفحه روپوش ستون در محاذات محل اتصال بال تیر به ستون با استفاده از صفحه‌ای با عرض و ضخامت بیش از صفحه روپوش و جوش دور تا دور این صفحه به بال‌های ستون و صفحه روپوش می‌باشد. به منظور بررسی رفتار سیکلی اتصال پیشنهاد شده، مدل ریز سازه اتصال یک قاب خمشی از یک سازه فولادی متداول با ابعاد واقعی با اتصال پیشنهاد شده و با اتصال متداول، مورد تحلیل اجزا محدود و آزمایش قرار گرفتند. نتایج بررسی مدل‌های کامپیوتری و آزمایشگاهی نشان می‌دهند که اتصال پیشنهاد شده نیازهای اتصال یک قاب خمشی ویژه در رابطه با مقاومت و شکل‌پذیری را پاسخگو می‌باشد. همچنین سختی به دست آمده از اتصال، اتصال را در گروه کاملاً گیردار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها