تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

نویسندگان

1 M.Sc. in geotechnical engineering, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش شمار سدهای بتن غلتکی در سرتاسر دنیا و به علت توجیه فنی و اقتصادی و نیز به علت سرعت زیاد اجرا و همچنین با توجه به این نکته مهم که اجراء سدها جزء پرهزینه‌ترین سازه‌های عمرانی در هر کشور می‌باشد، هر روز پیشنهادات جدیدی در خصوص طراحی و اجراء و بررسی تنش‌های سازه‌ای و همچنین انتخاب جزئیات و مشخصات فنی مصالح با تنش‌ها، مطرح می‌شود. با توجه به این که تعداد زیاد درزه‌های افقی اجرائی در بدنه سد بتن غلتکی، تقریباً پنج تا هفت برابر بیشتر از سدهای بتن متعارف می‌باشد همچنین تنش برشی ناشی از بارهای استاتیکی و دینامیکی، یکی از مهم‌ترین تنش‌های ایجاد شده در این گونه سدها، در مناطق زلزله‌خیز می‌باشد و نیز هزینه به‌سازی درزه، تقریباً 10 درصد از هزینه کل بدنه سد می‌باشد، بنابراین در این پژوهش به ناحیه بندی به‌سازی درزه در عرض مقطع سد و همچنین در ارتفاع سد، پرداخته می‌شود طوری که مقطع یک سد بتن غلتکی تحت اثر بارهای دینامیکی طرح، به روش تاریخچه زمانی به کمک نرم افزار اجزاء محدود ANSYS آنالیز می‌شود و تنش‌های نرمال و برشی با در نظر گرفتن اندرکنش سد بتنی غلتکی با پی و مخزن در برابر زلزله بدست آورده می‌شود. با توجه به نتایج این تحلیل و نتایج آزمایشات مقاومت برشی درزه در آزمایش‌های آزمایشگاهی، ناحیه‌بندی به‌سازی درزه از لحاظ برشی در عرض مقطع سد و همچنین در ارتفاع سد، انجام می‌گردد. از نتایج قابل توجه در این تحقیق، عدم نیاز به به‌سازی در منطقه قابل ملاحظه‌ای از مقطع سد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها