تأثیر درصد و PI رس روی مشخصات سطح مرزی حالت ماسه‌های رس‌دار

نویسندگان

1 PhD student of Civil Engineering, University of Tarbiat Modares.

2 Associate Professor of Civil Engineering Faculty, University of Tarbiat Modares.

چکیده

برای ماسه‌های سست سطحی به نام سطح مرزی حالت قابل تعریف است که نمونه بعد از رسیدن به آن ناپایدار می‌شود و می تواند از خود رفتارهای جریانی توأم با پدیده‌هایی مثل روانگرایی نشان دهد. در این مطالعه با انجام حدود 100 آزمایش سه محوری بر روی ماسه تمیز و ترکیبات آن با رس‌های با پلاستیسیته مختلف، سعی شده‌است تا ضمن بررسی تغییرات سطح مرزی حالت در فضای سه بعدی، بررسی جامعی در خصوص تأثیر درصد رس و پلاستیسیته آن روی رفتار حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار صورت گیرد. نتایج بدست آمده نشان داده‌است که مشخصات سطح مرزی حالت تا حد زیادی به درصد ریزدانه موجود در ماسه و پلاستیسیته آن بستگی دارد. همچنین با تفسیر تغییرات سطح مرزی حالت، نتایج ارزشمندی در خصوص تأثیر درصد ریزدانه و پلاستیسیته آن بر روی مشخصات رفتاری و پتانسیل روانگرایی ماسه‌های رس دار بدست آمده‌است.

کلیدواژه‌ها