تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت

نویسندگان

1 Associated Professor, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده

وجود عدم قطعیت در هر یک از قسمت‌های تحلیل سازه مانند ویژگی‌های مواد، هندسه‌ی سازه، بارگذاری و الگوهای تحلیلی سبب دور شدن نتیجه‌ها از مقدارهای واقعی می‌گردد. یک راهکار عملی برای حل این مشکل انجام تحلیل احتمال اندیشانه و شبیه‌سازی رفتار سازه در اثر این عدم قطعیت‌ها می‌باشد. در این شیوه‌ها از روش‌های آماری برای شبیه‌سازی کمیت‌هایی که دارای عدم ‌قطعیت می‌باشند، استفاده می‌گردد. در این مقاله، تحلیل دینامیکی ناخطی احتمال اندیشانه برای سازه‌ی قاب پرتال انجام می‌پذیرد. کمیت‌های دارای عدم قطعیت شامل جرم حجمی، ضریب کشسانی و ابعاد و اندازه‌های مقطع عضو می‌باشند. برای شبیه‌‌سازی این عامل‌ها از روش مونت- کارلو استفاده می شود. شبیه‌سازی هر کمیت با سه نوع تابع چگالی احتمال مختلف و هر کدام با سه مقدار متفاوت ضریب پراکندگی انجام می‌پذیرد. تحلیل دینامیکی قاب برای هر نمونه‌ی شبیه‌سازی شده با شیوه‌های عددی انجام می‌شود ونتایج حاصل با یکدیگر مقایسه می‌گردد. در این رهگذر، حساسیت پاسخ بیشینه سازه به ضرایب پراکندگی و نوع تابع چگالی احتمال متغیرهای ورودی مشخص می‌شود و احتمال خرابی سازه در حالت‌های مختلف تعیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها