بهسازی اجزاء و اتصالات پایه‌های قابی شکل بتن‌آرمه پل‌ها با بهره‌گیری از مواد کامپوزیت

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله از طریق مدل‌سازی و تحلیل مدل اجزاء محدود، پایه قابی شکل1 یک پل نمونه به ‌منظور بهسازی مورد بررسی قرار داده شده‌است. برای مدل‌سازی بتن از المان سه بعدی هشت گرهی با قابلیت در نظر گرفتن ترک‌خوردگی در کشش و خرد‌شدگی در فشار و برای مدل‌سازی آرماتورهای طولی از المان دو گرهی فشاری- کششی تک محوره استفاده شده‌است. آرماتورهای عرضی به‌صورت درصد حجمی در المان بتن منظور شده‌اند و برای مدل‌سازی مصالح کامپوزیت از المان سه بعدی هشت گرهی با خاصیت لایه‌ای استفاده شده‌است. در ابتدا مدل اجزاء محدود پایه قابی شکل پل در شرایط چون ساخت2 و شرایط بهسازی شده ایجاد و نتایج تحلیل عددی با نتایج آزمایشات پیشین مقایسه شده است. پس از اثبات صحت مدل عددی و روش تحلیل، با توجه به‌مشاهدات صورت گرفته از مدهای گسیختگی و نقاط ضعف چنین پایه هایی، مقاوم‌سازی پایه به کمک الیاف FRP در حالات‌ متفاوت صورت گرفته‌است. بر اساس نتایج حاصله راهکارهایی جهت افزایش مقاومت نهایی و شکل پذیری پایه پل ارایه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها