بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر توزیع میراگر ویسکوز بر رفتار سازه نامتقارن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده

در سال‌های اخیر، بررسی کنترل پاسخ ساختمانها در زلزله با استفاده از تجهیزات استهلاک انرژی نظیر میراگرها همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. توزیع مناسب این تجهیزات در بین المان‌های سازه ای امکان کنترل پیچش و در نتیجه بهره برداری مضاعف را از آنها فراهم می کند. در این مقاله اثر توزیع میراگرهای ویسکوز بر رفتار پیچشی سازه به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور یک مدل نامتقارن یک طبقه فولادی با مقیاس1 به 6 بر روی میز لرزان مورد آزمایش قرار گرفته است. دو میراگر از نوع ویسکوز با توزیعهای مختلف، دیافراگم سازه را به تکیه گاه متصل نموده و برای هر حالت توزیع میراگر تغییر مکان جانبی، شتاب جانبی و چرخش دیافراگم سازه برای 6 شتابنگاشت ثبت شده است. همچنین آزمایش‌های بارگذاری چرخه ای به منظور تعیین مشخصات دینامیکی میراگرها انجام شده که وابستگی زیاد مشخصات آنها را به عواملی نظیر فرکانس و دامنه حرکت نشان می‌دهد. مقایسه نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی با مدل‌سازی عددی، همسانی مناسبی را در روند پاسخ‌های تاریخچه زمانی در دو حالت نشان می‌دهد. بررسی‌ها بر روی نتایج نشان می دهد توزیعهای مناسبی از میراگرها وجود دارند که می توان تغییر مکان جانبی و چرخش دیافراگم را تا حد امکان کنترل نمود به گونه ای که رفتار سازه به حالت متقارن نزدیک شود. در حالی که برای کنترل شتاب جانبی و برش پایه، توزیع مناسبی حاصل نشده است.

کلیدواژه‌ها