اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله اثر شیب سنگ بستر بر عملکرد لرزه ای شیروانی‌ها مطالعه شده است. این بررسی با تحلیل دینامیکی شیروانی‌های مختلف، برآورد شتاب زلزله در توده لغزنده و محاسبه تغییر مکان ماندگار این توده با روش بلوک لغزشی نیومارک صورت پذیرفته است. بررسی‌های انجام یافته بیانگر آن است که با تغییر زاویه سنگ بستر با افق و در نتیجه تغییر پریود طبیعی اصلی شیروانی (Ts)، در شرایطی که پریود میانگین تاریخچه زمانی شتاب بر روی سطح لغزش بحرانی(Tmt) و Tsبه یکدیگر نزدیک باشند، بزرگنمائی شتاب در توده لغزش به حداکثر خود خواهد رسید. در این حالت، تغییر مکان ماندگار شیروانی نیز بیشترین مقدار را خواهد داشت. الگوریتم ارائه شده در این مقاله می تواند جهت تهیه نمودارهای لازم برای طراحی لرزه ای شیب‌ها بر اساس عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. این نمودارها می توانند در تعیین ضریب شبه استاتیکی لازم جهت عملکرد مورد انتظار یک شیروانی به کار آیند.

کلیدواژه‌ها