بررسی نظری و عددی اضافه تنش افقی ناشی از سربار بر روی دیوار حائل (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Associate Professor, Civil Engineering Department, K.N.Toosi University of Technology

2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch

3 Assistant Professor, Civil Engineering Department, K.N.Toosi University of Technology

چکیده

استفاده از نظریه الاستیسیته یا روش های عددی برای محاسبه تنش افقی افزوده ناشی از سربار از ابزارهای سودمندی می باشند که امروزه از آنها استفاده می شود. با توجه به اینکه در عمل مقدار تنش های افقی افزوده ناشی از سربار اندازه گیری شده دو برابر تنش های افقی محاسبه شده با رابطه بوسینسک(مبتنی بر نظریه الاستیسیته) نتیجه شده است. لذا در این تحقیق با استفاده از نرم افزار عددی مبتنی بر روش عددی المان محدود به بررسی و مقایسه نتایج تنش های افقی ناشی از سربار خطی و نواری در خاک محاسبه شده با استفاده از رابطه بوسینسک و روش عددی المان محدود پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده با روش المان محدود نشان دهنده آن است که مقدار متوسط تنش های افقی افزوده ناشی از سربار محاسبه شده توسط روش المان محدود 5/1برابر تنش های افقی محاسبه شده با رابطه بوسینسک می باشد.

کلیدواژه‌ها