بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه های خرپایی توسط روش اصلاحی جستجوی چند منظوره

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shahrood University of Technology

2 PhD Student, Department of Civil Engineering, Shahrood University of Technology

چکیده

روش بهینه یابی براساس الگوریتم ژنتیک (GA) از جمله موثرترین و کارآمدترین روش های بهینه یابی است. اما کندی فرآیند بهینه یابی از طریق GA جهت نیل به نقطه بهینه و عدم شناخت دقیق پارامترها و روابط حاکم بر GA، از قبیل تعداد نسل ها، نرخ پیوند، نرخ جهش، چگونگی فرآیند انتخاب و .... سبب می شود تا در برخی موارد GA بهینه محلی را بیابد و در آن متوقف شود. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه روشی نوین، بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه های خرپایی به نحوی انجام شود که مشکلات فوق الذکر تا حد امکان برطرف شود. برای این منظور از روش جستجوی چند منظوره با یک سیستم کامل و زیربخش های متفاوت تحت عنوان جزیره، استفاده شده است. در هر جزیره عملگرها و پارامترهای متفاوت، به طور جداگانه به کار گرفته می شود. در ادامه پس از طی چند نسل مشخص، براساس نرخ مهاجرت، بهترین اعضای هر جزیره بطور تناوبی به جزیره دیگر منتقل شده و جایگزین اعضایی با شایستگی کم می شود. سپس بر اساس روش های پیشنهادی مطروحه، فرآیند GA براساس نتایج و روش های مناسب دنبال می شود تا بهینه عمومی با کمترین وابستگی به پارامترهای GA بدست آید. در خاتمه با طرح و ارائه چند مثال مطرح، نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها