نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Assistant Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, I.R. Iran.

2 Islamic Azad University, Kerman, I.R. Iran.

3 Assistant Professor of School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این مقاله، الگوریتمی جهت محاسبه نیروی محرک وارد بر دیوارهای حائل در شرایط لرزه ای ارائه شده است. در این الگوریتم که فرمولاسیون آن بر اساس روش مرز پائین آنالیز حدی پایه ریزی شده است، با در نظر گرفتن یک ناپیوستگی تنش و یافتن میادین تنش قابل قبول در دو سمت آن، نیروی محرک در حالت کلی، یعنی با در نظر گرفتن چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک و نیز لحاظ نمودن چسبندگی و اصطکاک بین خاک و دیوار محاسبه می شود. نتایج در حالاتی خاص با دیگر محققان مقایسه شده که صحت اعتبار الگوریتم ارائه شده را بخوبی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها