تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

نویسندگان

1 MSc. School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Engineering Science, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

4 PhD Student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این مقاله مسئله اندرکنش خاک- سازه برای یک دیسک صلب مدفون متقارن محوری در یک محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی تحت بار قائم مورد بررسی قرار گرفته‌است. معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر مسئله در دستگاه مختصات استوانه‌ای بصورت یک سری معادلات درگیر می‌باشد. با استفاده از دو تابع پتانسیل برای مسائل الاستودینامیک این معادلات بطور کامل مجزا سازی می‌شوند. با استفاده از تبدیل هنکل در امتداد شعاعی و اعمال شرایط مرزی به معادلات انتگرالی دوگانه می‌رسیم. برای حل عددی و تحلیلی، معادلات انتگرالی دوگانه به معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم تبدیل خواهدشد. در انتها نتایج بصورت گرافیکی ارائه می‌شود. نتایج برای محیط‌های ایزوتروپ با استفاده از نتایج بدست آمده برای محیط‌های ایزوتروپ جانبی استخراج شده و با نتایج موجود برای محیط‌های ایزوتروپ مقایسه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها