تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح

نویسندگان

1 MSc student, Dept. of Civil Eng., Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.

2 Associate Professor, Dept. of Eng. Science, Faculty of Eng., College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 PhD candidate, Dept. of Civil Eng., Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.

چکیده

در این مقاله به تحلیل دقیق و عمیق یک نیم‌ فضا با رفتار همسان جانبی (ایزوتروپ جانبی) تحت اثر تغییرمکان خمشی صفحه مدور صلب مستقر بر روی سطح نیم‌فضا پرداخته می‌شود. بدین منظور معادلات حاکم بر سیستم در مختصات استوانهای بیان شده و برای مجزاسازی از یک دسته توابع پتانسیل اسکالر استفاده میشود. همچنین برای حل معادلات حاکم از سری فوریه و تبدیل هنکل استفاده شده و معادلات نهایی در فضای تبدیل یافته حل میشوند. برای تعیین ثابت‌های جواب، شرایط مرزی تنش و تغییرمکان به‌صورت معادلات انتگرالی دوگانه نوشته شده و سپس معادلات انتگرالی دوگانه به صورت تحلیلی حل میشوند. با حل معادله انتگرالی، توابع پتانسیل، توابع تغییرمکان و تنش و نیروی تماسی برای دوران خمشی صفحه به‌صورت تحلیلی تعیین میشوند. با برآورد عددی و انطباق نتایج در حالت ساده‌تر مربوط به محیط همسان (ایزوتروپ)، صحت و دقت نتایج اثبات میشود.

کلیدواژه‌ها