بررسی توزیع تنش-کرنش دینامیکی سدهای خاکی درحالات مختلف VEGM

نویسندگان

1 Assistant Professor, Dept. of Geotechnical Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, I.R. Iran.

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

3 Iran Oston Consulting Engineer.

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه بر پاسخ احتمالی سد خاکی مسجد سلیمان مورد بررسی قرار گرفته است. زمین‌لرزه ورودی به صورت احتمالاتی و در ده حالت مختلف، با لحاظ‌کردن دو اثر عبور موج و عدم انسجام شبیه‌سازی شده‌است. همچنین، تحلیل ارتعاش تصادفی بدنه سد با استفاده از مدل اجزای محدود دو بعدی در حالت فونداسیون صلب، جهت برآورد پاسخ سد مورد استفاده قرار گرفته است. نحوه توزیع تنش‌های ?x، ?y، ?xy، کرنش برشیxy? و همچنین مقادیر حداکثر این پاسخ‌ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با غیر‌یکنواخت‌تر شدن محرک ورودی، تمامی پاسخ‌های سد شامل تنش‌ها، کرنشها و جابجایی در جهت بالادست- پائین‌دست سد افزایش چشمگیری می‌یابند بطوریکه بسته به حالات مختلف تحلیل و نوع پاسخ، این افزایش از حدود 50% تا 180% تغییر می‌کند. همچنین پاسخ‌های سد به تعداد دسته بندی S(f) حساس می‌باشد ولی به تابع انسجام بکار رفته حساسیت چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها