مدل‌سازی عددی انرژی جنبشی آشفتگی جریان دوبعدی افقی برای شبیه‌سازی آبشستگی بسترهای رسی و ماسه‌ای اطراف پایه‌ دایره‌ای

نویسندگان

1 Professor of Civil Engineering, KNToosi University of Technology.

2 Hydraulic Structures MSc. Graduate of Civil Engineering Department KNToosi University of Technology.

چکیده

در کار حاضر حل حجم محدود معادلات آب‌های کم عمق برای محاسبه مؤلفه‌های سرعت دو بعدی و پارامترهای آشفتگی متوسط‌گیری شده در عمق استفاده شده و با ترکیب این پارامترها با روابط تجربی مناسب، عمق آبشستگی در بسترهای رسی و ماسه‌ای اطراف پایه‌های پل با مقطع دایره‌ای محاسبه شده‌است. گسسته‌سازی معادلات جریان با استفاده از روش رئوس مثلثی همپوشان حجم محدود انجام گرفته‌است تا جریان اطراف پایه با هر هندسه دلخواه براحتی حل عددی شود. جهت مدل‌سازی آشفتگی جریان در اطراف پایه از مدل آشفتگی برای جریان با سطح آزاد استفاده شده‌است. با تلفیق پارامترهای محاسبه شده توسط مدل عددی جریان و آشفتگی با روابط تجربی روش آزمایشگاهی SRICOS نحوه شکل‌گیری آبشستگی اطراف پایه در مسیر جریان و تغییرات تراز بستر مدل می‌شود. در کار حاضر کیفیت نتایج حاصل از این استراتژی مدل‌سازی آبشستگی اطراف پایه با مقطع دایره‌ای برای برخی آزمون‌های آزمایشگاهی با نتایج در دسترس آبشستگی در بسترهای رسی و ماسه‌ای اطراف پایه با مقطع دایره‌ای روی بسترهای رسی و ماسه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها