بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان-زنگی آباد با استفاده از چهار ماده آهک،RRP،ZAM I و ZAM II

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تثبیت بسترهای سست و نیز لایه های زیراساس و اساس با افزودن مواد تثبیت کننده از فنون رایج راهسازی است. امروزه علاوه بر مواد تثبیت کنند? متعارف سیمانی ( آهک و سیمان) مواد شیمیایی و معدنی مختلفی جهت اصلاح خاک‌ها تولید و عرضه می‌شود که لازم است در هر پروژه میزان اثربخشی و نحو? کاربرد آنها مورد آزمایش قرار گیرد.در این تحقیق با انجام آزمایش‌های شناسایی،حدود اتربرگ،تراکم،pH، تورم، CBR، تک محوری و تصویر میکروسکوپ الکترونی اثرتثبـیت کننده آهک و ماده ای یـونی با نام تجـاریRRP و دو ماده پلیـمری با عناوین ZAM I و ZAM IIبر روی خاک بستر راه کرمان - زنگی آباد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
نتایج آزمایش تک محوری حاکی از آن بود که افزودن پلیمرها موجب افزایش سریع و بسیار زیاد مقاومت نمونه ها می‌شود، اما پس از غوطه ور شدن، این مقاومت به چند صدم مقدار اولیه کاهش می‌یابد. افزودن درصدهای مختلف RRP اثر قابل ملاحظه ای بر مقاومت این خاک نداشته، و در تثبیت با آهک بیشترین مقاومت با افزودن 2% از این ماده به دست آمده است. بر اساس نتایج آزمایش تورم و تصویر میکروسکوپ الکترونی احتمال شکل‌گیری کانی های اترینگایت در جریان تثبیت با آهک ضعیف به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها