مدل‌سازی دوبعدی رفتار خاک دانه‌ای در آزمایش سه‌محوری زهکشی‌شده با روش المان‌های مجزا

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی رفتار مکانیکی {تنش-کرنش و تغییر حجم} خاک‌های دانه‌ای با توجه به فرآیندهای فیزیکی داخلی آن‌ها در مقیاس ذره است. برای این منظور از مدل‌سازی دو بعدی آزمایش سه‌محوری فشاری زهکشی‌شده با روش المان‌های مجزا استفاده شده است. برنامه‌ی DEM-2D برای مدل‌سازی این آزمایش‌ها بر اساس فرمولاسیون روش المان‌های مجزا انتخاب شد. آزمایش‌های عددی در حالت دومحوری بر روی نمونه‌هایی با نسبت تخلخل‌ها و فشارهای همه‌جانبه‌ی مختلف در شرایط زهکشی‌شده انجام شده و نتایج حاصل از این تحلیل‌ها با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی گذشته مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها