مطالعة آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی بر روی پله با استفاده از PIV

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در برخی موارد پرش‌های هیدرولیکی بر روی پله های منفی درون حوضچه های آرامش سدها ایجاد می شوند. در مقالة حاضر به بررسی هیدرولیکی و هیدرودینامیکی پرش هیدرولیکی بر روی پلة منفی پرداخته شده است. برای انجام آزمایش‌ها از کانالی به عرض 0/47 m ، و طول 6m استفاده شده است. ارتفاع پله های مورد استفاده در انجام آزمایش‌ها 2/5,4,7cm بود. پارامترهای متغیر در مطالعات هیدرولیکی عبارتند از:1. عدد فرود جریان بالا دست 2.نسبت عمق ثانویة پرش به عمق ابتدایی پرش 3. نسبت ارتفاع پله به عمق ابتدایی پرش. با تغییر شرایط جریان خروجی از زیر دریچه، ارتفاع پله و عمق پایاب شکل‌های مختلفی از پرش هیدرولیکی بر روی پله ایجاد می شود. در مطالعات هیدرولیکی نمودارهایی برای تعیین نوع پرش تشکیل شده بر روی پله ارایه شده است و در ادامة این مطالعات بررسی در مورد مقادیر ضریب تصحیح کنندة فشار انجام شده است. برای انجام مطالعات هیدرودینامیکی از دستگاه PIV استفاده شده است. این دستگاه توانایی برداشت همزمان میدان جریان را دارد. انجام مطالعات هیدرودینامیکی که شامل بررسی میدان جریان متوسط جریان و بررسی پارامترهای آشفتگی میدان جریان می باشد به دلیل محدودیت‌های استفاده از دستگاه PIV تنها برای دو پرش مواج و یک پرش نوع A انجام شده است.

کلیدواژه‌ها