روش شتاب سهموی انتگرال‌گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه‌ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق یک روش جدید عددی انتگرال‌گیری زمانی برای حل معادلة دیفرانسیل حرکت پیشنهاد می‌شود. با افزایش مرتبه تغییرات شتاب در هر گام زمانی نسبت به روشهای کلاسیک، یک روش جدید انتگرال‌گیری با دقت بالا و بدون شرط پایدار معرفی شده است. در سازه‌های چند درجه آزادی برای میرا کردن اثر مُدهای مصنوعی از پاسخ سازه بایستی از یک الگوریتم انتگرال‌گیری با میرایی عددی استفاده شود. در روش پیشنهادی مُدهای غیر واقعی و مصنوعی از پاسخ سازه فیلتر می‌شود. همچنین معادلة تعادل به صورت دقیق هم در ابتدا و هم در انتهای گام زمانی ارضاء می‌شود. مرتبة همگرائی روش پیشنهادی عدد دو می‌باشد. برای ارزیابی دقت روش پیشنهادی، اتلاف و پراکندگی عددی اندازه گیری شده و با سایر روشهای کلاسیک مقایسه شده‌است.

کلیدواژه‌ها