حل معادله موج SH در فضای موجک برای مسائل مقادیر مرزی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی در به کارگیری تبدیل موجک در حل معادله خطی اسکالر موج تحت شرایط مرزی واقعی (مسائل اندرکنش خاک و سازه) بوده است. وجود قدرت تحلیل تحت دقت‌های متفاوت (وضوح متفاوت)، قدرت تشخیص رفتارهای محلی و وجود الگوریتم‌های وفقی در ذات روش (برخلاف روش‌های عددی مرسوم مانند روش اجزاء محدود و روش تفاوت‌های محدود) با الگوریتم‌های سریع (تبدیل اپراتور مشتق به ماتریس‌های نواری) و در نتیجه افزایش سرعت محاسبات در عین حفظ دقت مورد نظر از مزیت بزرگ حل در فضای تبدیل یافته موجک است.

کلیدواژه‌ها