دوره و شماره: دوره 44، شماره 5 - شماره پیاپی 387840، زمستان 1389، صفحه 607-763 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
6. تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌‌های تخت و متکی بر تیر

صفحه 693-703

ایرج محمودزاده کنی؛ نسیم سادات مقدسی بناب؛ میلاد حلاجی


7. مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

صفحه 705-717

سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 607-763
مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 469-605
مهندسی عمران و نقشه برداری
پاییز 1389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1389، صفحه 131-309
مهندسی عمران و نقشه برداری
بهار 1389