تحلیل عددی رانش سکون خاک بر دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشیار

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کارشناس ارشد

چکیده

یکی از عوامل اصلی در طراحی دیوارهای حائل، تعیین رانش‌ وارد بر آنها است. در این مقاله برای مطالعه رانش سکون خاک به دیوارهای حائل صلب، مجموعه خاک و دیوار توسط برنامه FLAC دو بعدی مدل‌سازی می‌شود. مدل عددی از لحاظ مشخصات هندسی و مکانیکی، با توجه به مدل فیزیکی ساخته شده در آزمایشگاه، تهیه شده و برای کنترل درستی عملکرد آن، نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می‌شود. سپس سربارهای سیکلی با دامنه و فرکانس‌های مختلف در فواصل متفاوت از دیوار، بر خاک ماسه خشک پشت دیوار اعمال می‌شود و شکل توزیع رانش وارد بر دیوار، مقدار نیروی برآیند و نقطه اثر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأثیر عوامل مختلف خاک و بارگذاری نیز بر رانش سیکلی مطالعه شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که توزیع رانش خاک به دیوار حائل تحت اثر سربار، غیر خطی است و مقدار رانش در حالت اعمال بار سیکلی در مقایسه با بار استاتیکی، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها