مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران - دانشیار

3 دانشگاه تهران - استادیار

چکیده

در این تحقیق رفتار لرزه‏ای دیوارهای خاکی مسلح شده با ژئوگرید و به طور خاص تغییر شکل لرزه‌ای آنها با آزمایش‌های مدل فیزیکی توسط دستگاه میز لرزه مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود این که رفتار لرزه‌ای دیوارهای خاک مسلح به خوبی درک نشده‌، دیوارهای خاک مسلح رفتار مناسبی در زلزله‌های اخیر در جهان نشان داده‌اند. بنابراین مطالعة آنها ضرورت دارد. بدین منظور تعدادی آزمایش مدل فیزیکی در شرایط مختلف از نظر طول و نوع ژئوگرید، تراکم خاک و تأثیر عمق مدفون انجام شده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده می‌توان نتیجه گرفت طول مسلح‌کننده‌ها و تراکم خاک از مهم‌ترین عوامل تغییر شکل لرزه‌ای هستند. در این آزمایش‌ها دیده شد که اصطکاک بین ژئوگرید و خاک نیز نقش مهمی در کنترل تغییر شکل دارد. همچنین در صورت طراحی صحیح، دیوار رفتار مناسب و شکل‌پذیر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها