بررسی رفتار سازه‌ای ستون‌های دوجدارة فولادی پر شده با بتن (CFDST)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند تبریز - کارشناس ارشد

2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز - دانشیار

3 دانشگاه صنعتی سهند تبریز - استاد

چکیده

در این مقاله ستون‌های دوجدارة فولادی که با بتن پر می‌شوند و از خانوادة ستون‌های CFT به شمار می‌روند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ستون‌های 1CFDST مزایایی از قبیل عدم نیاز به قالب‌بندی برای بتن‌ریزی، حمل و مونتاژ سریع و حفاظت سطح بتن از آسیب دارند. در مطالعة حاضر رفتار این نوع جدید از ستون‌ها با استفاده از روش عناصر محدود بررسی شده است. برای اطمینان از درستی مدلسازی عناصر محدود، نتایج تحلیل‌های عددی ستون‌های (CFDST) با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده و از درستی مدلسازی، اطمینان حاصل شده است. همچنین اثر عوامل مختلف مؤثر از جمله لاغری ستون، مشخصه‌های هندسی مقطع، مشخصه‌های مکانیکی-‌ مقاومتی مصالح به کار رفته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهند که این ستون‌ها نسبت به ستون‌های CFT دارای شکل‌پذیری و ظرفیت تحمل بار بیشتری بوده و همچنین اثر تنش تسلیم جداره‌ها و مقاومت فشاری بتن بر رفتار این ستون‌ها قابل ملاحظه‌ است و همچنین مشخص شد که نسبت به ستون‌های CFT سبک تر و اقتصادی‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها